REGULAMIN

Regulamin serwisu ZDRADA/AWANS/WYGRANA

 

  1. Organizatorem serwisu jest Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  0000545770, NIP 525-10-65-169.

 

  1. Serwis jest serwisem horoskopowym, adresowanym do osób chcących poznać swoją przyszłość na podstawie kart tarota. Uczestnictwo w serwisie jest dobrowolne. Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 

  1. Uczestnictwo w serwisie polega na przesłaniu przez Użytkownika wiadomości tekstowej rozpoczynającej się – w zależności od konkretnego przypadku i treści zawartej w informacji dotyczącej danego Serwisu i związanego z nim numeru – od prefiksu identyfikującego dany podmiot / osobę (np. ANETA, BASIA, CELINA, DOROTA, EWA, FILONA, GABI, HALINA, IGA, JOANNA, KLAUDIA, ADAM, BARTEK, CEZARY, DAREK, EDWARD, FILIP, GRZEGORZ, HENRYK, IGNACY, JAKUB, KAROL, 01STYCZEN, 01LUTY, 01MARZEC, 01KWIECIEN, 01MAJ, 01CZERWIEC, 01LIPIEC, 01SIERPIEN, 01WRZESIEN, 01LISTOPAD, 01GRUDZIEN, 02STYCZEN, 02LUTY, 02MARZEC, 02KWIECIEN, 02MAJ, 02CZERWIEC, 02LIPIEC, 02SIERPIEN, 02WRZESIEN, 02LISTOPAD, 02GRUDZIEN) – pod numer 7231 (opłata za SMS 2,46 zł z VAT) i otrzymaniu przez Użytkownika bezpłatnej, zwrotnej wiadomości tekstowej o treści zależnej od tematyki danego Serwisu.

 

  1. Użytkownik ma jednak prawo do prowadzenia dalszej korespondencji, na zasadach analogicznych jak określone w ust. 3 powyżej, z tą jednak różnicą, że dalsza korespondencja nie wymaga już podawania przez Użytkownika przy wysyłaniu wiadomości SMS oznaczenia prefiksu, gdyż system teleinformatyczny Organizatora automatycznie rozpoznaje nowe SMS-y Użytkownika i przypisuje je do pierwotnie wybranego Serwisu.

 

  1. Organizator Serwisu nie odpowiada za treści przesyłane w komunikatach SMS przez Użytkowników (Uczestników) Serwisu między tymi Uczestnikami. Organizator Serwisu nie ma wpływu na przebieg komunikacji i ewentualne spotkania lub inne ustalenia Uczestników w ramach serwisu.

 

  1. Uczestnik Serwisu nie może domagać się od Organizatora nawiązania rzeczywistego kontaktu z osobą prowadzącą rozmowę (komunikację) w ramach serwisu.

 

  1. Organizator serwisu zastrzega sobie możliwość kodowania SMS-ów, które zwierają numery telefonów oraz informacje identyfikujące Uczestników np. adres, dane osobowe (poza imieniem).

 

  1. Komunikaty (informacje) przesyłane / otrzymywane przez Uczestnika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat, mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą zatem być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony ich nadawców.

 

  1. W Serwisie można poruszać wszelkie tematy, które nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych.

 

  1. Dostarczanie przez Uczestników do Serwisu treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

 

  1. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę.

 

  1. Serwis jest dostępny dla abonentów następujących sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Plus, PLAY. Uczestnikami Serwisu mogą być również pracownicy Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

 

  1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu powinny być kierowane w formie pisemnej do organizatora Teleaudio DWA Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością spółka komandytowa, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem „Ezo”.

 

  1. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną do tego przez Organizatora Komisje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym.

 

  1. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

 

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronach gazety TV Polsat.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony po stronie o której mowa w ust. 16, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.